You are not connected. Please login or register

Chia sẻ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatar

Bài gửiTiêu đề: Tin Của thấy Đồng 10/18/2011, 12:03 pm1TỔ BỘ MÔN TOÁN
VAI TRÒ CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TRONG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
Ngày: 17/10/2011

Tröôøng THPT soá 3 An Nhôn

Toå:Toaùn.

œœœœœœœœ

THAM LUAÄN VAI TROØ CUÛA TOÅ TRÖÔÛNG CHUYEÂN MOÂN

VEÀ “ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC”ššššššššš

Nội dung: 1- Mở đầu.

2- Sự cần thiết phải đổi mới phương pháp dạy học ?

3- Đổi mới phương pháp dạy học là gì ?

4- Vai troø cuûa toå tröôûng chuyeân moân

5- Kieán nghò ñối với các cấp quản lí giáo dục.

I - Mở đầu :

-Tổ chuyên môn là một bộ phận cấu thành trong bộ máy tổ chức, quản lý của trường THPT. Trong trường các tổ, nhóm chuyên môn có quan hệ hợp tác với nhau, phối hôïp với các bộ phận nghiệp vụ khác và các tổ chức đảng, đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện chiến lược phát triển của nhà trường, chương trình giáo dục, các hoạt động giáo dục và các hoạt động khác hướng tới mục tiêu giáo dục.

- Tổ chuyên môn là đầu mối để hiệu trưởng quản lý nhiều mặt, nhưng chủ yếu vẫn hoạt động chuyên môn, tức là hoạt động dạy học trong trường.

Do đó tổ trưởng chuyên môn cần phải thực hiện các nhiêm vụ quan trọng sau :

+ Quản lý giảng dạy của giáo viên.

+ Quản lý học tập của học sinh.

+ Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn.

+ Tham mưu cho BGH về công tác chuyên môn của tổ, đặc biệt là việc áp dụng phương pháp dạy học mới

II-Sự cần thiết phải đổi mới phương pháp dạy học :

- Đảng và nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương chính saùch để phát triển giáo dục, ñoäng vieân moïi ngöôøi ñi hoïc , ñaøo taïo nhaân taøi, thu huùt ngöôøi gioûi ñeå phuïc vuï cho coâng cuoäc xaây döïng kinh teá, vaên hoaù, xaõ hoäi.

- Nhaèm hoaøn thaønh toát noäi dung chöông trình phoå thoâng, noäi dung saùch giaùo khoa môùi

Cuûa Boä giaùo duïc – ñaøo taïo, cuøng vôùi söï buøng noå coâng ngheä thoâng tin trong coâng taùc daïy vaø hoïc,vaø caùc muïc tieâu chæ tieâu cuûa nhaø tröôøng ñeà ra.

Ñeå ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu ñoù ñoøi hoûi quyù thaày coâ giaùo laøm coâng taùc giaùo duïc caàn phaûi suy nghó nhieàu veà coâng vieäc giaûng daïy, veà traùch nhieäm cuûa mình ñoái vôùi söï nghieäp giaùo duïc. Do ñoù maø moãi thaày coâ giaùo cuûa chuùng ta caàn phaûi ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc .

III - Đổi mới phương pháp dạy học là gì ?

- Ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc laø phaùt huy nhöõng öu ñieåm cuûa phöông phaùp daïy hoïc truyeàn thoáng keát hôïp vôùi phöông phaùp daïy hoïc hieän ñaïi, töùc laø ngöôøi giaùo vieân caàn phaûi suy nghó tìm toøi nhöõng caùch thöùc, nhöõng con ñöôøng ñeå chuyeån taûi noäi dung kieán thöùc môùi ñeán caùc ñoái töôïng hoïc sinh moät caùch coù hieäu quaû nhaát.

- Trong quaù trình daïy hoïc caàn taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå hoïc sinh phaùt huy tính tích cöïc cuûa mình, töùc laø hoïc sinh tieáp thu kieán thöùc môùi moät caùch chuû ñoäng saùng taïo vaø taùi hieän laïi kieán thöùc cuõ moät caùch töï tin chính xaùc.

IV - Vai troø cuûa toå tröôûng chuyeân moân:

- Caàn nghieân cöùu nhieàu veà kieán thöùc chuyeân moân, veà caùc phöông phaùp giaûng daïy môùi qua taøi lieäu, saùch baùo, treân caùc thoâng tin ñaïi chuùng, qua caùc lôùp boài döôõng chuyeân moân, qua maïng…

- Caàn ñaàu tö nhieàu vaøo vieäc soaïn giaûng, thieát keá baøi giaûng moät caùch khoa hoïc chính xaùc, vôùi heä thoáng caâu hoûi deã hieåu, deã traû lôøi vaø phuø hôïp vôùi töøng ñoái töôïng hoïc sinh.

- Caàn coù söï keát hôïp haøi hoaø hôïp lí giöõa caùc phöông phaùp daïy hoïc : Neâu vaán ñeà , vaán ñaùp, thuyeát trình … vôùi caùc thieát bò daïy hoïc nhö trình chieáu giaùo aùn ñieän töû vaø ñoà duøng daïy hoïc, thí nghieäm, thöïc haønh.

- Taïo söï gaàn guõi thaân thieän giöõa giaùo vieân vaø hoïc sinh trong quaù trình daïy hoïc, khoâng neân gaây caên thaúng ñoái vôùi hoïc sinh.

- Coù söï kieåm tra ñaùnh giaù thöôøng xuyeân vaø söûa sai kòp thôøi thoâng qua kieåm tra mieâng, cuõng nhö kieåm tra giaáy.

- Toå tröôûng chuyeân moân phaûi laø ngöôøi coù khaû naêng taäp hôïp giaùo vieân trong toå, bieát laéng nghe, taïo söï ñoaøn keát trong toå, göông maãu, coâng baèng, kieân trì, kheùo leùo trong giao tieáp, öùng xöû.

- Toå tröôûng phaûi laø ngöôøi ñi ñaàu trong vieäc aùp duïng phöông phaùp daïy hoïc môùi, ñoàng thôøi phaûi gaàn guõi ñeå ñoäng vieân, nhaéc nhôû, giuùp ñôõ, trao ñoåi vôùi giaùo vieân boä moân aùp duïng phöông phaùp daïy hoïc môùi moät caùch coù hieäu quaû nhaát.

- Toå tröôûng phaûi thöôøng xuyeân toå chöùc caùc chuyeân ñeà cuï theå töøng chöông, ñeå giaùo vieân thaûo luaän tìm ra con ñöôøng truyeàn thuï kieán thöùc môùi toát nhaát vaø chæ cho hoïc sinh coù caùch taùi hieän kieán thöùc cuõ nhanh nhaát vaø chính xaùc nhaát.

- Thoâng qua sinh hoaït toå chuyeân moân, döï giôø, toå tröôûng phaûi kieåm tra vieäc aùp duïng phöông phaùp daïy hoïc môùi cuûa töøng giaùo vieân trong toå mình.

- Toå tröôûng phaûi taïo ñieàu toát nhaát ñeå giaùo vieân cuûa toå mình phaùt huy ñöôïc phöông phaùp daïy hoïc môùi .

- Toå tröôûng neân giao nhieäm vuï cho caùc thaønh vieân veà vieäc vieát saùng kieán kinh nghieäm theo töøng chuû ñeà coù aùp duïng phöông phaùp daïy hoïc môùi ñoàng thôøi coù söï goùp yù ruùt kinh nghieäm hoïc hoûi laãn nhau.

V- Kieán nghi ñối với các cấp quản lí giáo dục.

- Taïo ñieàu kieän ñaày ñuû veà cô sôû vaät, trang thieát bò daïy hoïc, taøi lieäu giaûng daïy vaø hoïc taäp cho giaùo vieân vaø hoïc sinh.

- Caàn toå chöùc caùc lôùp boài döôõng toå tröôûng chuyeân moân haøng naêm.

- Caàn choïn toå tröôûng chuyeân moân coù naêng löïc toát nhaát ñeå baùo caùo ñieån hình cho toå tröôûng chuyeân moân toaøn sôû ruùt kinh nghieäm vaø hoïc taäp.

- Coù söï höôùng daãn kieåm tra, toång keát ruùt kinh nghieäm veà coâng taùc toå tröôûng chuyeân moân.

- Phaùt hieän khen thöôûng, boài döôõng nhöõng giaùo vieân thöïc hieän toát vieäc ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc, ñeå laøm ñoäi nguõ coát caùn veà chuyeân moân cuûa nhaø tröôøng.

Toùm laïi : Toå tröôûng quaûn lyù vieäc ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc laø coâng vieäc thöôøng xuyeân vaø laâu daøi cuûa ngöôøi daïy hoïc. Coù nhö vaäy thì chuùng ta môùi taïo ñöôïc nieàm tin của các cấp quản lý giáo dục vaø caùc baäc phuï huynh hoïc sinh.

Xin chaân thaønh caûm ôn vaø chuùc hoäi nghò thaønh coâng toát ñeïp

--------------------------------------------***---------------------------------------------( Nguyễn Văn Đồng )Nguồn: http://thptso3annhon.edu.vn/page/home.ml?mod=81&id=116avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Tin Của thấy Đồng 10/19/2011, 11:02 am2


thôi cha chữ này có ma mới đọc đượcTrả lời nhanh
Message reputation : 0% (1 vote)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com